Towar, zanim zostanie dostarczony do odbiorcy, musi być składowany w miejscu, w którym zachodzą ku temu odpowiednie warunki. Dzięki temu nie ma obaw, że określony ładunek utraci swoje pierwotne właściwości, ponieważ zapasy zostają zabezpieczone przed stratami jakościowymi oraz ilościowymi. Najczęściej taką funkcję pełni magazyn, a więc specjalnie wyodrębniona przestrzeń, służąca do efektywnego przechowywania produktów. Jednoznacznie pokazuje to, że charakteryzowany obiekt logistyczny jest kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw. Dowiedz się więcej na temat klasyfikacji magazynów i ich najpopularniejszych rodzajów!

Typy magazynów – kryteria kategoryzacji

Podział magazynów opiera się na różnych kryteriach. Jedną z kategorii może być na przykład konstrukcja i sposób zagospodarowania tego terenu. Uwzględnia się także wysokość składowania magazynowanych ładunków. Inną cechą, na podstawie której można zaszeregować poszczególne typy magazynów, jest rodzaj produktów, jakie docelowo mają być w nich przechowywane. Kolejną kwestią, którą często bierze się pod uwagę przy takim podziale, jest pełniona funkcja oraz miejsce, jakie w nowoczesnym łańcuchu dostaw zajmuje konkretny budynek magazynowy. Ważne kryterium stanowi też obszar działań oraz stopień zmechanizowania.

Rodzaje magazynów w branży TSL

Pierwszy podział magazynów, jaki można wyróżnić, wskazuje na te: otwarte (ogrodzone place, które służą do przechowywania produktów odpornych na czynniki atmosferyczne), półotwarte (tymczasowe konstrukcje, które mają maksymalnie trzy ściany boczne, trzyma się tam towary, które są odporne na działanie czynników atmosferycznych, lecz potrzebują wentylacji) oraz zamknięte (całkowicie zabudowane obiekty, na stałe związane z gruntem – na przykład hale magazynowe). Dodatkowo w ramach tej ostatniej grupy można mówić o różnej wysokości składowania, zatem są magazyny niskiego składowania (mniej niż 4,2 m), średniego składowania (4,2-7,2 m) oraz wysokiego składowania (powyżej 7,2 m). Ponadto są magazyny służące do przechowywania jednostek ładunkowych (np. palet, pojemników lub kartonów), materiałów sypkich (np. silosy) oraz cieszy lub gazów (np. kadzie).

Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się następujące rodzaje magazynów: produkcyjne, dostawcze, przeładunkowe, dystrybucyjne, kontenerowe oraz handlowe. Skupiając się na hierarchii magazynów, dzieli się je na: główne, czyli centralne, regionalne (zaopatrujące lokalne punkty sprzedaży) oraz te należące do zakładów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę stopień zmechanizowania, można mieć do czynienia z magazynami: niezmechanizowanymi (pracownicy wykonują wszystkie czynności ręcznie), zmechanizowanymi (pracownicy wykorzystują urządzenia odciążające, taki jak wózki widłowe) oraz zautomatyzowanymi (praca ludzka sprowadza się do obsługi zautomatyzowanych urządzeń, które wykonują wszelkie czynności mechaniczne).

Podział magazynów – podsumowanie

Już teraz wiesz, jakie są najpopularniejsze rodzaje magazynów oraz ich podstawowe funkcje. Dzięki wiedzy zdobytej w wyniku lektury tego artykułu zapewne zdajesz sobie sprawę, że przedstawiona tu klasyfikacja to złożone zagadnienie. Dlatego często dochodzi do sytuacji, w której jeden konkretny obiekt może zostać dopasowany do kilku różnych kategorii. Wszystko zależy od tego, jakie kryterium weźmie się pod uwagę w danym momencie. Zapamiętaj te informacje i zastosuj je w praktyce, gdy zechcesz wszechstronnie przeanalizować dany obiekt magazynowy i przygotować jego wyczerpującą charakterystykę. Jednocześnie musisz mieć świadomość, że przedstawiona powyżej typologia jest aktualna teraz, aczkolwiek najprawdopodobniej w przyszłości ulegnie pewnym przekształceniom, zachodzącym w wyniku rozwoju logistyki.